23. 8. 2019  17:36 Filip
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-AUPPUD - Autorské právo a právna úprava dizajnu (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-AUPPUD
Názov predmetu: Autorské právo a právna úprava dizajnu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti z oblasti práv duševného vlastníctva, osobitne ochrany architektonických diel, školských diel, rovnako dizajnu, ktoré budú môcť využiť vo svojej odbornej činnosti v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
•Legislatíva práv duševného vlastníctva a práv priemyselného vlastníctva v kontexte právnej úpravy SR a medzinárodných zmlúv.
•Autorské dielo a jeho právna ochrana, architektonické dielo, školské dielo.
•Subjektívne autorské práva, autorské zmluvy.
•Právna úprava pojmu dizajnu, právo prednosti, registračný úrad.
•Konanie o prihláške dizajnu do registra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAJNIAK, J F. Autorské právo a právna úprava dizajnu. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 91 s. ISBN 978-80-227-3862-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 77

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: JUDr. Ján Florián Gajniak (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: JUDr. Ján Florián Gajniak a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: