Jul 18, 2019   7:09 a.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus B1-PRA - Právo (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PRA
Názov predmetu: Právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 % bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základných inštitútov práva, s dôrazom na inštitúty súkromného práva, ktoré bude môcť využiť vo svojej odbornej činnosti v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Systém práva, stavebnoprávne a pozemkovoprávne vzťahy v kontexte právnych odvetví SR a EÚ.
Základné inštitúty právnych vzťahov v odvetviach súkromného práva.
Systematika a triedenie záväzkových vzťahov podľa občianskeho a obchodného práva.
Právna úprava základných inštitútov pracovného práva.
Právne postavenie podnikateľských subjektov – základné inštitúty.
Podnikanie podľa živnostenského zákona a podľa osobitných predpisov.
Vybrané činnosti vo výstavbe – autorizácia.
Základné inštitúty katastrálneho zákona vo väzbe na záväzkovoprávne vzťahy súvisiace s výstavbou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník, komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2008. 1080 s. ISBN 978-80-807-8205-4.
GAJNIAK, J F. Pozemkové právo. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 230 s. ISBN 978-80-227-3494-3.
BARANCOVÁ, H. Zákonník práce: Komentár. Praha : C-H-BECK, 2012. 1049 s. ISBN 978-80-7400-416-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Odporúčaná literatúra: VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava. IURA EDITION, 2009 ,ISBN978-80-8078-249-8.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 108

ABCDEFX
50,0 %24,1 %16,7 %8,3 %0 %0,9 %
Vyučujúci: JUDr. Janka Zajacová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: JUDr. Janka Zajacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: