11. 8. 2020  5:08 Zuzana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-HNS - Hlboké neurónové siete (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-HNS
Názov predmetu: Hlboké neurónové siete
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Úvod do problematiky hlbokých neurónových sietí a ich využitie v praxi.
2. Konvolučné neurónové siete a opis architektúry siete.
3. Algoritmy hlbokého učenia. Programová realizácia učenia siete na grafických kartách.
4. Rôzne typy hlbokých sietí (LeNet, AlexNet, ResNet, GoogLeNet, Inception V2/V3, DenseNet, ...). Vybrané aplikácie hlbokých neurónových sietí.
5. Rekurentné neurónové siete, LSTM siete (Long Short-Term Memory).
6. GAN siete (Generative Adversarial Networks). Autoenkódery a ich využitie pri spracovaní obrazu.
7. Aplikácie učenia s posiľňovaním v robotike (reinforcement learning).
8. Detekcia objektov metódami hlbokého učenia a ich aplikácia v robotike.
9. Aplikácie HNS v medicíne, rozpoznávanie ochorení z obrazových dát.
10. HMI v oblasti robotiky, rozpoznávanie statických a dynamických gest, ovládanie zariadení za pomoci využitia 3D senzorov (Kinect, Leap Motion)
11. HMI v oblasti robotiky, rozpoznávanie reči, EMG, EEG signálov, ovládanie zariadení hlasom a EMG signálmi.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 02. 2020.

Typ výstupu: