Jan 28, 2020   3:05 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus 1_DSM_AU - Dejiny stavby miest (FA - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DSM_AU
Názov predmetu: Dejiny stavby miest
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Teoretickú časť absolvuje študent formou ústnej skúšky z prednáškových okruhov. Hodnotenie skúšky sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov : A – výborne /vynikajúce výsledky/, B – veľmi dobre /nadpriemerné výsledky/, C – dobre /priemerné výsledky/, D – uspokojivo /prijateľné výsledky/, E – dostatočne /výsledky spĺňajú minimálne kritériá/ a FX – nedostatočne /výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá/.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z dejín stavby miest na pozadí širšieho spoločenského a kultúrneho vývoja. Obsahovo sa predmet orientuje na definovanie a objasnenie všeobecných zákonitostí vzniku a formovania sídiel, predovšetkým miest. Tieto sa charakterizujú v jednotlivých vývojových etapách vo vzťahu k spoločnosti a jej vnútornej štruktúre, jej hospodárskym, ekonomickým podmienkam, kultúrnej a technickej vyspelosti. Všeobecné zákonitosti sú prezentované v jednotlivých dejinných obdobiach na konkrétnych charakteristických príkladoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: Všeobecné zákonitosti vzniku a formovania sídiel. Formy sídiel prvotno-pospolnej spoločnosti. Proces tvorby miest v potamických oblastiach. Presun ťažiska civilizácie z potamických oblastí do Stredomoria -- krétsko-mykénska kultúrna oblasť. Charakteristické štádiá v gréckej stavbe miest. Základné črty rímskeho impéria -- odraz v stavbe miest. Situácia v Európe po rozpade Rímskej ríše -- charakter urbanizácie. Charakteristika vzniku a vývoja stredovekých miest v Európe. Renesančné tendencie v stavbe miest. Prehodnotenie renesančných zásad v barokovej a klasicistickej stavbe miest. Urbanizačné tendencie v období raného kapitalizmu. Ozdravovacie tendencie v stavbe miest v XIX. a XX. storočí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VODRÁŽKA, P. Dejiny stavby miest. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 199 s. ISBN 80-227-1310-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 556

ABCDEFX
10,4 %27,7 %40,1 %19,1 %2,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: