Apr 8, 2020   1:24 p.m. Albert
Academic information system

Course syllabus 2_VKU_U - Vybrané kapitoly urbanizmu (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Vybrané kapitoly urbanizmu
Kód predmetu: 2_VKU_U
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce vedomosti a informácie z vybraných a aktuálnych otázok teórie urbanizmu, urbanistickej tvorby a územného plánovania. Študent nadobúda prehlbujúce vedomosti z niektorých oblastí povinných urbanistických disciplín.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné okruhy prednášok :
Vybrané kapitoly urbanistickej kompozície; Urbanistická rekonštrukcia a špecifiká urbanistickej tvorby v pamiatkovom prostredí; Vybrané kapitoly urbanistickej typológie; Podzemný urbanizmus; Súčasnosť a perspektívy urbanistickej tvorby
Cvičenia :
Zadanie zamerané na spracovanie vybranej témy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gideon, S. Golany: Ethics and Urban Design, Geospace city concept, 2002
Graves, Ch. P. Jr., The Genealogy of cities, foreward by David Shane, The Kent State University Press, Kent Ohio, 2008, 02046.G4507
Kolektív autorov: Atlas slovenských miest, prvé vydanie 2001, Vydavateľstvo MAPA Slovakia Bratislava, s.r.o., ISBN 80-88716-87- X
Marhold, K.: Sídla - Urbanistická typológia II., Vydavateľstvo ČVUT Praha, 1996, ISBN 80-01-01467-3
Vetch, P.: Bývanie pod zemou, 2006
Webb, M., Jacob, S.: 49 Cities, Workac, Second edition,Vydavateľ Storefront for Art and Architecture, New York, 2010, ISBN 978-0-9843617
wikipedia, http://www.viaturkay.net/podzemne_mesta.html

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na prednášky a cvičenia.
Prednášky poskytujú teoretický odborný základ využívania podzemnej dimenzie v architektúre a urbanizme. Pojednáva o histórii, nedávnej minulosti aj súčasnosti, s odkazmi pre budúce trendy a perspektívy urbanistického rozvoja. V téme štrukturálnej typológie sa dotýka rovnako histórie, zakladania a formovania mestských štruktúr z pohľadu na tvorbu a pretváranie ich pôdorysných osnov. Prednášky sú radené do logických blokov teoretických, definičných, procesných až regulačných, aby poslucháč dostal základné informácie k nastolenej problematike a východisko pre vlastnú semestrálnu prácu. Prednášané témy sa dotýkajú horizontalít a vertikalít mesta ktorých problematika ovplyvňuje vývojové trendy.
Cvičenia poskytujú rozhovory o predmetnej problematike a na vybrané témy zabezpečujú odborné konzultácie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet sa končí zápočtom a skúškou. Predpokladom pre udelenie zápočtu je min. 9 prezencií, min 3 konzultácie a spracovanie vybranej témy. Téma sa končí prezentáciou v PWP a odovzdaním CD. Skúška prebieha zodpovedaním otázok z danej problematiky. Prezentácia semestrálnej práce tvorí 50 percentný podiel hodnotenia predmetu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: