19. 1. 2020  19:53 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT1_AU - Ateliér I - urbanistická tvorba (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Ateliér I - urbanistická tvorba
Kód predmetu: 2_AT1_AU
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (16 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, nemecký jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v navrhovaní a spracovávaní urbanistickej koncepcie na zonálnej úrovni, pričom súčasťou zadania je aj pochopenie vplyvu širších súvislostí ( od krajiny, sídla až k zóne), ako aj spätné priemety riešenia a jeho vplyvu na celok. Osvojuje si komplexný a interdisciplinárny prístup k riešeniu vrátane funkčného, priestorového a prevádzkového usporiadania územia s rešpektovaním predpokladov jeho technického vybavenia. V urbanisticko-architektonickom detaile zadania študent nadobúda schopnosti pochopiť vzťah medzi urbanistickou koncepciou a stavbou. Podrobnosť riešenia je zameraná aj na pochopenie významu verejného priestoru.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Rámcový obsah zadania:
1. Prieskumy a rozbory - problémový výkres M=1:1 000 (1:2000) vrátane analýzy širších vzťahov (1:5000,10000, schéma)
2. Variantný koncept návrhu riešenia 1:2000 vrátane variant návrhu širších vzťahov (1:5000,10000, schéma)
3.Komplexný urbanistický návrh M 1:1 000 (1:2000) vrátane návrhu širších vzťahov (1:5000,10000, schéma)
4. Koncepcia funkčných zložiek (návrh prevádzky, zelene, funkčného využitia) mierka 1:2000 ,schémy
5. Urbanistický detail M 1:500 -200,
6. Priestorové štúdie (perspektívy, axonometrie, rozvinuté uličné pohľady, rezy)...
6. Model M=1:1 000 (1:2000)
7. Sprievodná správa vrátane grafickej časti (vývoj variant) a tabuľkovej časti (bilancie riešenia).

Podrobnosti s ohľadom na špecifiká zadanej témy určí Zadanie ateliérovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BULLIVANT, L. Paster Planning Futures. London and New Yourk: Routledge, 2012. 313 s. ISBN 978-0-415-55447-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: