26. 1. 2020  0:54 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ULG_AU - Úvod do legislatívy v AU (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ULG_AU
Názov predmetu: Úvod do legislatívy v AU
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 8. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška – test pozostávajúci zo základných okruhov témy, min. podmienka na absolvovanie je uvedenie správnych odpovedí na ½ otázok
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základného okruhu legislatívy súvisiacej s navrhovaním, projektovaním a povoľovaním stavieb a z územného plánovania. Študent získa všeobecný prehľad o legislatívnom prostredí v staviteľstve a plánovaní a jeho postavení v právnom systéme spoločnosti. Predmet vytvára informačné predpolie pre pokračovanie v štúdiu legislatívnych rámcov tvorivých činností a výkonu povolania architekta v príslušných prehlbujúcich predmetoch na 2. stupni štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky, členenie zákona, prehľad a rozsah vyhlášok, metodík a noriem 2. Základné pojmy stavebného poriadku 3. Stavebný poriadok : členenie stavieb, stavby krajinnej architektúry 4. Základné požiadavky na projektovanie stavieb 5.Územné plánovanie – základné pojmy 6. Územné konanie 7. Problematika povoľovania a realizácie stavieb 8. Odborná spôsobilosť a rozsah oprávnení 9. Špecifiká stavieb krajinnej architektúry a krajinnej časti územnoplánovacej dokumentácie 10.Charty v oblasti tvorby krajiny, životného prostredia 11. Charty v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 12. Charty v oblasti moderného urbanizmu a bývania 13. Územný plán mesta –modelová ukážka
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Stavebné právo: stavebný zákon a súvisiace predpisy- aktualizované. Žilina : Systém ekonomických a právnych informácií (SEPI), 2002. ISBN 8088961130.
KOVÁČ, B. Stavebný poriadok Kráľovstva českého a súčasný stavebný zákon Niekoľko inšpiratívnych porovnaní. 2011. URL: http://www.urbion.sk/stavebny-poriadok-kralovstva-ceskeho-a-sucasny-stavebny-zakon.
Zákon č.50/1976 v znení neskorších zákonov stavebný zákon. 2007. 35 s.

Odporúčaná:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J.Recent Development in urban and rural Theories and new Trends in Spatial Planning. Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 464

ABCDEFX
25,6 %37,7 %30,4 %6,0 %0,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (prednášajúci)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: