26. 1. 2020  22:24 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ULG_AU - Úvod do legislatívy v AU (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Úvod do legislatívy v AU
Kód predmetu: 1_ULG_AU
Ukončenie a kredity: skúška (1 kredit)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (prednášajúci)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (prednášajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základného okruhu legislatívy súvisiacej s navrhovaním, projektovaním a povoľovaním stavieb a z územného plánovania. Študent získa všeobecný prehľad o legislatívnom prostredí v staviteľstve a plánovaní a jeho postavení v právnom systéme spoločnosti. Predmet vytvára informačné predpolie pre pokračovanie v štúdiu legislatívnych rámcov tvorivých činností a výkonu povolania architekta v príslušných prehlbujúcich predmetoch na 2. stupni štúdia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky, členenie zákona, prehľad a rozsah vyhlášok, metodík a noriem 2. Základné pojmy stavebného poriadku 3. Stavebný poriadok : členenie stavieb, stavby krajinnej architektúry 4. Základné požiadavky na projektovanie stavieb 5.Územné plánovanie – základné pojmy 6. Územné konanie 7. Problematika povoľovania a realizácie stavieb 8. Odborná spôsobilosť a rozsah oprávnení 9. Špecifiká stavieb krajinnej architektúry a krajinnej časti územnoplánovacej dokumentácie 10.Charty v oblasti tvorby krajiny, životného prostredia 11. Charty v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 12. Charty v oblasti moderného urbanizmu a bývania 13. Územný plán mesta –modelová ukážka
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Stavebné právo: stavebný zákon a súvisiace predpisy- aktualizované. Žilina : Systém ekonomických a právnych informácií (SEPI), 2002. ISBN 8088961130.
KOVÁČ, B. Stavebný poriadok Kráľovstva českého a súčasný stavebný zákon Niekoľko inšpiratívnych porovnaní. 2011. URL: http://www.urbion.sk/stavebny-poriadok-kralovstva-ceskeho-a-sucasny-stavebny-zakon.
Zákon č.50/1976 v znení neskorších zákonov stavebný zákon. 2007. 35 s.

Odporúčaná:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J.Recent Development in urban and rural Theories and new Trends in Spatial Planning. Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: