26. 1. 2020  1:20 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ULG_AU - Úvod do legislatívy v AU (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ULG_AU
Názov predmetu: Úvod do legislatívy v AU
Ukončenie a kredity: skúška (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.Úvod do problematiky (dotácia 0/0)
 
a.Úvod do problematiky -- právny systém spoločnosti, systematika legislatívy
Procesnoprávne a hmotoprávne aspekty zákonov
Stavebný zákon, ciele, obsah, štruktúra

2.Stavebný poriadok (dotácia 0/0)
 
a.Základné pojmy stavebného poriadku

Stavebný poriadok : členenie stavieb
Základné požiadavky na projektovanie stavieb

3.Územné plánovanie (dotácia 0/0)
 
a.Územné plánovanie -- základné pojmy
Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia, schvaľovanie ÚPD
Územné konanie a problematika povoľovania a realizácie stavieb

4.Súvisiaca legislatíva (dotácia 0/0)
 
a.Charty v oblasti tvorby životného prostredia
Charty v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Charty v oblasti moderného urbanizmu a bývania
Verejné obstarávanie, odborné spôsobilosti
Výkon povolania architekt, požiadavky, profesijné združenie, súťaže....


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: