Mar 28, 2020   7:46 p.m. Soňa
Academic information system

Course syllabus 1_AN5_AU - Ateliér navrhovania V (FA - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN5_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Urbanizmus I (1_URB1_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie urbanistického návrhu v rozsahu podľa zadania, obhájenie návrhu pred komisiou. Povinné je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti, verejná obhajoba projektu, pričom známka je tvorená nasledovne: 20 % hodnotenie 1. kontroly, 30 % 2. kontroly, 40% obhajoby práce a 10% vedúceho práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné koncepčné tvorivé zručností v urbanisticko architektonickej dimenzii cez pochopenie širšieho kontextu lokality a zhodnotenie stavu a potenciálu územia, po schopnosť navrhnúť komplexné obytné prostredie –málo podlažný obytný súbor.
 
Stručná osnova predmetu:
Rámcový obsah zadania*:
1.Kontext riešeného územia - širšie vzťahy (1:5000,10000, schémy)
2.Komplexný urbanistický návrh M=1:1 000
3.Koncepcia funkčných zložiek s dôrazom na systém obytnej a verejnej zelene, respektíve prírodné prostredie(návrh prevádzky, funkčného využitia) mierka 1:1000 ,schémy
4.Urbanistický detail - so zameraním na verejný priestor a prepojenie interiéru a exteriéru obytného prostredia M=1:500 -200,
5.Priestorové štúdie (perspektívy, axonometrie, rozvinuté uličné pohľady, rezy)...
6.Model M 1:1 000
7.Sprievodná správa, filozofia a koncepcia riešenia, vrátane grafickej časti (vývoj variant, typologická príprava) a tabuľkovej časti (bilancie riešenia).
*Podrobnosti s ohľadom na špecifiká zadanej témy určí Zadanie ateliérovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
PRINZ, D.:Städtebau, Bd.1, Städtebauliches Entwerfen, Kohlhammer 1997, ISBN 10 3170144707

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 557

ABCDEFX
35,9 %34,5 %21,9 %5,0 %2,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: