28. 2. 2020  12:10 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN5_AU - Ateliér navrhovania V (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN5_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania V
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Urabnisticko-architektonické riešenie obytného súboru. (dotácia 0/3)
 
a.Analýza a koncepcia rozvoja širšieho kontextu lokality M 1:5000 (M 1 : 10 000) -- základné urbanistické a prevádzkové väzby lokality k okoliu, s dôrazom na hmotovo-priestorovú dimenziu.
b.Analýza stavu (možnosť doplnenia o urbanistický koncept) --vyjadrenie špecifických funkčných, priestorových a prevádzkových problémov M 1 : 2000, M 1 : 1000.
c.Urbanistické riešenie M 1 : 1000 -- návrh priestorovo -- prevádzkovej štruktúry.
d.Urbanistický detail M 1 : 500 -- 1 : 400 riešenie fragmentu štruktúry s dôrazom na parter a priestorové zobrazenie charakteristických priestorov návrhu.
e.Pracovný model M 1 : 1000
f.Sprievodná správa -- popis základných koncepčných princípov od širších vzťahov po urbanistický detail, od filozofie riešenia, cez priestorové, prevádzkové, funkčné riešenie po urbanistickú ekonómiu.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: