26. 1. 2020  21:01 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_UEK_U - Urbanistická ekonómia (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Urbanistická ekonómia
Kód predmetu: 2_UEK_U
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základných ekonomických zákonitostí pôsobenia ekonomických a trhových mechanizmov v území vo všetkých urbanistických dimenziách s dôrazom na úroveň sídla a zóny až po pozemok a objekt. Študent nadobúda vedomosti o ekonomických súvislostiach a efektivite využitia územia, ktoré môže uplatniť v urbanistickej tvorbe. Predmet postihuje základné informácie o ekonomike územného rozvoja nevyhnutné pre budúcich architektov a urbanistov. Súčasťou predmetu je aj stanovenie ceny územnoplánovacej dokumentácie pre výkon povolania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1 Význam UE v rámci ÚP a životného prostredia
2-3 Trh pozemkov a nehnuteľností a vývoj cien pozemkov a nehnuteľností
4 Teórie priestorovej organizácie miest
5-6 Vplyv trhu na rozmiestňovanie aktivít (funkcií) v urbanizovanom území
7-10 Vplyv ekonómie na priestorové a funkčné využitie územia. Kritéria ekonomickej efektívnosti využitia územia
11-12 Začlenenie ekonomických prác do procesu ÚP.
Cvičenia:
1. Kvantifikácia využitia územia na úrovni zóny a sídla.
2. Feasibility study.
3. Výpočet ceny spracovania územno-plánovacej dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VITKOVÁ, Ľ. Urbanistická ekonómia; ako faktor územného rozvoja. Bratislava: STU Bratislava, 2001. 123 s. ISBN 80-227-1588-3.
VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr. Bratislava: ROAD, 2008. 113 s. ISBN 978-80-88999-35-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: