Feb 19, 2020   4:42 p.m. Vlasta
Academic information system

Course syllabus 2_VKUP_U - Vybrané kapitoly územného plánovania (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Vybrané kapitoly územného plánovania
Kód predmetu: 2_VKUP_U
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce vedomosti a informácie z vybraných a aktuálnych otázok teórie, metodológie a tvorby územnoplánovacej dokumentácie ako aj hmotovoprávnych a procesnoprávnych aspektov územného plánovania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné okruhy prednášok :
Architekt a územie;
Urbanistická stabilita a etika;
Regionálne štruktúry osídlenia;
Vidiecke sídlo ;
Architekt a výkon povolania urbanistu;
Miera a metodika regulácie

Cvičenia :
Zadanie zamerané na spracovanie vybranej témy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní. Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4.
KOMRSKA, J. -- KOVÁČ, B. Metódy, techniky a nástroje územného plánovania na lokálnej úrovni. In BELČÁKOVÁ, I. -- GÁL, P. Nástroje priestorového plánovania v kontexte transformácie a európskej integrácie: Current Legislation and Standards of Spatial Planning in Social Transformation and European Integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 144--155. ISBN 80-88999-03-0.

Odporúčaná:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Recent develpoment in urban and rural Theories and new Trends in Spatial Palnning, Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná časť skúšky má max. 50 bodov, seminárna práca max.50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 55 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: