24. 1. 2020  7:03 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ATS1_AU - Ateliérový seminár I - spracovanie územného plánu (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Ateliérový seminár I - spracovanie územného plánu
Kód predmetu: 2_ATS1_AU
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu nadobúda základné zručnosti a schopnosti v metodike a technike tvorby urbanistickej časti územnoplánovacej dokumentácie ako aj zásady kooperácie a koordinácie súvisiacich častí verejného dopravného a technického vybavenia územia. Pochopí princípy vyjadrenia urbanistickej koncepcie prostredníctvom regulácie, tak vo vzťahu k rozvoju územia, tak aj vo vzťahu k jednotlivej výstavbe a to na úrovni sídelnej, zonálnej a v polohe zastavovacieho plánu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je na základe urbanistickej štúdie z ateliéru urbanistickej tvorby navrhnúť územný plán zóny (regulačný plán) a časti územného plánu obce (plán využitia územia).
Predmet má tri okruhy - zadania:
1. Adaptácia urbanistického riešenia z urbanistického ateliéru zóny formou návrhu zmeny alebo doplnku ÚPN obce (mesta).
2. Spracovanie vybranej časti ateliérového návrhu zóny do polohy územného resp. zastavovacieho plánu na zonálnej úrovni.
3. Zákres regulácie rozvoja zóny do obrazu mesta.
Súčasťou zadaní je krátka textová a tabuľková časť. Študenti spracovávajú 1. zadanie v dvojici podľa ateliéru, druhé a tretie zadanie samostatne.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kováč, B.: Miera regulácie v územných plánoch obcí. In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Brno : Ústav územního rozvoje, 2013. - ISBN 978-80-87318-23-2
Kováč, B.: Problematika zelene v územnoplánovacej dokumentácii, In: Aktuálne problémy krajinnej arch. a krajinného plánovania, Zbor. ved. prísp. Bratislava VEDA, 2013 ISBN 978-80-224-12
Kováč, B.: Regulačné plány, skriptum, ŠIS FA STU, 1996
Kováč, B.: Technická infraštruktúra, špecifický problém v tvorbe územných plánov, In: Město, venkovský prostor a krajina I., Zborník z medzinárodnej konferencie FA ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-902945-3-7
Slovenská komora architektov : Dokumenty jún 2010 : zákon č.50/1976, vyhlášky 55/2001, 453/2000. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2010

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: