7. 4. 2020  0:37 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_AT1_AU - Ateliér I - urbanistická tvorba (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_AT1_AU
Názov predmetu: Ateliér I - urbanistická tvorba
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (16 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Urbanisticko-architektonický návrh vybranej lokality. (dotácia 0/9)
 
a.Širšie vzťahy M = 1: 5000, (1:10 000) M=1:2000, vrátane schém sídla ako celku, (prípadne regionálnych vzťahov - podľa charakteru zadania). Vhodné prezentovať vývoj a význam riešenej lokality vo vzťahu k rozvoju sídla, schémy alternatívneho rozvoja lokality vo väzbe na možnosti rozvoja sídla a jeho potenciál. Priestorové škice
kontextu lokality v rámci sídla, krajiny.
b.Prieskumy a rozbory - problémový výkres M=1:1 000 (1:2000) doplnené o koncepčné výstupy vo forme škíc (1-2 výkresy), vrátane zhodnotenia potenciálu územia a spracovanie libreta - a koncepčné prístupy k riešeniu - alternatívy riešenia
Priestorové škice súčasného stavu, fotodokumentácia
Analýza územia obsahuje -stavebno-technický stav objektov (súborov stavieb), funkčné využitie objektov (pozemkov),
stav a charakter zelene, prevádzkové vzťahy, majetkovo-právne vzťahy, esteticko-kultúrne a historické hodnoty územia -
urbanistických priestorov, urbanistickej štruktúry, objektov..., základné trasovanie TI, pozitívne a negatívne sociálne javy
v území...
c.Komplexný urbanistický návrh M=1:1 000 (1:2000) s doplňujúcim funkčno-prevádzkovým výkresom, výkresom riešenia dopravy, riešenia zelene(1-2 výkresy).
d.Urbanistický detail 1:500 -( 1:400), zameraný na previazanie verejných, respektíve poloverejných piestorov s urbanistickou štruktúrou na úrovni parteru. Priestoové zobrazenie návrhu celku a vybraných priestorov(skice, perspecktívy, axonometrie,rezy, rozvinuté pohľady.)
e.Pracovný model 1:1000(1:2000)
f.Správa


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: