Jan 23, 2020   9:56 a.m. Miloš
Academic information system

Course syllabus 1_ASU2_AU - Ateliérový seminár II - U (FA - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Ateliérový seminár II - U
Kód predmetu: 1_ASU2_AU
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vo väzbe na zadanie záverečnej práce študent nadobúda prehľad a poznatky z riešení vecne príbuzných domácich a zahraničných realizácií a ich architektonicko urbanistických východísk, typológie exteriérových stavieb a špecifík ich komplexného navrhovania ako aj navrhovania architektonických a konštrukčných detailov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
A) teoretické uvedenie zadania, prehĺbenie typologického poznania zadaného urbánneho priestoru a jeho možných premien, príprava paralelných príkladov riešenia zadaného priestoru z domácich i zo zahraničných zdrojov
B) prezentácia príkladov riešenia podobných priestorov na seminári
C) prehĺbenie témy do zvoleného a konzultovaného podtitulu
D) workshop nad skicami vízií riešeného priestoru
D) workshop nad alternáciami návrhu modelov daného areálu
E) odovzdanie elaborátu, hodnotenie
Osnova práce:
1. charakteristika lokality
2. príklady domácich a zahraničných riešení
3. širšie vzťahy v zadaní a ich urbánny význam
4. výberový tematický okruh
5. idea-vízia vo vlastnom riešení
6. Záver, literatúra
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CARMONA, M. – TIESDELL, S. – HEATH, T.: Public Places, Urban Spaces; The Dimensions of Urban Design. Routledge, New York 2003, ISBN-13: 978-1-856-17827-3

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: