Oct 27, 2020   0:02 a.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus 53441_D - Interdisciplinary Aspects in Urban Planning (FAD - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code:
53441_D
Course unit title:
Interdisciplinary Aspects in Urban Planning
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 2 hours per semester of study (on-site method)

 
Credits allocated:
5
 
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
-
 
Learning outcomes of the course unit:
In response to the practical and theoretical skills in urban planning and design, the course is aimed to explain interdisciplinary nature of urban planning as well as the share of particular components in the process of elaboration of land-use plan.
Attention is also paid to issues of social participation in urban planning.
 
Course contents:
From the conception to the plan.
The plan, as the agreement on the use of the territory.
The objectives of the use of the territory of the town.
 
Recommended or required reading:
Basic:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 406 strany. ISBN 80-88999-01-4.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Návrh uplatňovania ukazovateľov intenzity využitia územia v kontexte komplexnej regulácie funkčno-priestorovej štruktúry mesta. In VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr : Zborník príspevkov. Zost. Ľ. Vitková. Bratislava: Road, 2008, p. 79--88. ISBN 978-80-88999-35-5.
KOMRSKA, J. Etika v priestorovom plánovaní. In SUPUKA, J. Krajina, človek, kultúra: Zborník abstraktov,IV.celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999, ISBN 808885024X.
KATTOŠ, K. Infraštrukturálne a technické hľadiská v priestorovom plánovaní: (Infrastructural and Technical Aspects in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 452 strany. ISBN 80-88999-04-9.
VITKOVÁ, Ľ. Ekonomická časť územno-plánovacej dokumentácie: Porovnanie súčasného stavu problematiky na Slovensku s požiadavkami uplatňovanými v podmienkach trhovej ekonomiky. In KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, p. 123--144. ISBN 80-88999-01-4.

 
Language of instruction: -- item not defined --
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 25

P
N
100,0 %0 %
Name of lecturer(s):
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (examiner, person responsible for course) - slovak
 
Last modification:
22. 8. 2019
Supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 08/22/2019.

Type of output: