Oct 21, 2020   10:27 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus 53441_D - Interdisciplinary Aspects in Urban Planning (FAD - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit title:
Interdisciplinary Aspects in Urban Planning
Course unit code:
53441_D
Mode of completion and Number of ECTS credits: Fulfillment of requirements (5 credits), classified credit-PhD (5 credits)
 
Name of lecturer:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (examiner, person responsible for course) - slovak
 
Learning outcomes of the course unit:
In response to the practical and theoretical skills in urban planning and design, the course is aimed to explain interdisciplinary nature of urban planning as well as the share of particular components in the process of elaboration of land-use plan.
Attention is also paid to issues of social participation in urban planning.
 
Prerequisites and co-requisites:
none
 
Course contents:
From the conception to the plan.
The plan, as the agreement on the use of the territory.
The objectives of the use of the territory of the town.
 
Recommended or required reading:
Basic:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 406 strany. ISBN 80-88999-01-4.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Návrh uplatňovania ukazovateľov intenzity využitia územia v kontexte komplexnej regulácie funkčno-priestorovej štruktúry mesta. In VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr : Zborník príspevkov. Zost. Ľ. Vitková. Bratislava: Road, 2008, p. 79--88. ISBN 978-80-88999-35-5.
KOMRSKA, J. Etika v priestorovom plánovaní. In SUPUKA, J. Krajina, človek, kultúra: Zborník abstraktov,IV.celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999, ISBN 808885024X.
KATTOŠ, K. Infraštrukturálne a technické hľadiská v priestorovom plánovaní: (Infrastructural and Technical Aspects in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 452 strany. ISBN 80-88999-04-9.
VITKOVÁ, Ľ. Ekonomická časť územno-plánovacej dokumentácie: Porovnanie súčasného stavu problematiky na Slovensku s požiadavkami uplatňovanými v podmienkach trhovej ekonomiky. In KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, p. 123--144. ISBN 80-88999-01-4.

 
Planned learning activities and teaching methods:
- Natural framework and limits of urban development
- Socio-economic background of urban design and planning
- Transport in urban planning, trends
- Infrastructure as determinant in urban planning, trends
- Systems of ecological stability, landscape planning and its links to land-use planning
- Trends in urban design and planing, special issues of water retention in urban areas, energy self-sufficient concepts (solar urban design, wind usage)
- Urban planning and policy - participation of the population
- Legal framework of planning, relationship to building permits
 
Assesment methods and criteria:
test
 
Language of instruction:
Slovak
 
Work placement(s):
There is no compulsory work placement in the course unit.


Last modification made by Róbert Tichý on 08/22/2019.

Type of output: