21. 1. 2020  9:54 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DP_D - Diplomová práca (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DP_D
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca15 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 22
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér III (2_AT3_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Splnenie podmienok zadávacieho listu diplomovej práce, ktorý určuje jej rozsah a absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti.
- Samostatnosť - do priebehu diplomovej práce nevstupuje vedúci diplomovej práce,pedagóg kontroluje formálne parametre diplomovej práce.
-Absolvovanie predmetu Ateliér III
 
Výsledky vzdelávania:
Diplomová práca je záverečnou etapou štúdia v ktorej študent na základe zadania odprezentuje svoje schopnosti a vedomosti v podobe komplexného výstupu, ktorý v celom svojom priereze charakterizuje profesionalitu budúceho dizajnéra. Prioritou diplomovej práce je samostatnosť a schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti získané počas Bc. stupňa štúdia a 3 semestrov Mgr. štúdia. V diplomovej práci je pre študenta vytvorený priestor aj na teoretickú argumentáciu a polemiku s nezávislou oponentúrou, ktorá preverí intelektuálnu a odbornú fundovanosť diplomanta.
 
Stručná osnova predmetu:
- Analýza
- Realizácia diplomového projektu- dokumentácia, model, teoretická časť.
- Príprava obhajoby.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu. Habilitační práce. Bratislava : 2002. 74 s.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 s.
PETELEN, I. -- HAVAŠ, P. -- DANIEL, P. Interiér. Bratislava: STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
PETELEN, I. Interiér a výstavníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
PETELEN, I. Navrhovanie interiéru-architektúra alebo dizajn?. ALFA: architektonické listy, 9. s. 8--14.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

ABCDEFX
16,3 %42,4 %29,3 %6,5 %5,5 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: