26. 6. 2019  15:51 Adriána
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_EPZ_D - Etiketa v profesijnom živote (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Etiketa v profesijnom živote
Kód predmetu: 2_EPZ_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o problematike Etikety a bude mu vysvetlené, prečo by sme niečo o tom mali vedieť.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Delenie etikety.
- Základné princípy spoločenskej etikety.
- Praktické cvičenia na základe získaných poznatkov.
- Verbálna a neverbálna komunikácia + praktické cvičenia.
- Komunikácia s kolegom, nezávislá komunikácia, spoločenské podujatia
- Etiketa v obliekaní.
- Osobnostná prezentácia a prezentácia produktu.
- Príprava na obhajobu diplomovej práce.
- Spoločenská etiketa a protokol.
- Seminár k verejnej etikete; ako študenti vidia etiketu.

Pravidlá správania sa na verejnosti: prvý dojem, individuálny štýl, predstavenie, pozdrav, oslovenie. Nezávislá komunikácia. Osobnostná prezentácia.
Prezentácia produktu. Etiketa v profesii.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: