19. 6. 2019  3:02 Alfréd
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSD2_D - Vybrané state z dizajnu II (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Vybrané state z dizajnu II
Kód predmetu: 3_VSD2_D
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Hĺbková analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania dizajnérskej témy v kontexte na aktuálny výskum prednášajúcich i fakulty - pokračovanie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahu dizajnu,sociálnych vied a architektúry
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné, technické a etické limity a dizajn
- Moderný dizajn: dejiny, kultúrne kontexty
- Súvislosti techniky a dizajnu
- Vybraté problémy rôznych oblastí dizajnu
- State z grafického dizajnu, ergonómie ,etiky a autorskom práve.
- Perspektívne trendy v dizajne
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: