Mar 29, 2020   12:14 p.m. Miroslav
Academic information system

Course syllabus 1_GRD1_D - Grafický dizajn I (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Grafický dizajn I
Kód predmetu: 1_GRD1_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Katarína Zbudilová (cvičiaci, prednášajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Grafický dizajn, fenomén dnes veľmi pútavý, ale aj veľmi komplexný, zahrňuje oblasť vizuálnej komunikácie, ktorú zjednodušene môžeme chápať ako odovzdanie, prenos, vzájomnú výmenu informácií medzi zdrojom informácie a adresátom, prostredníctvom sústavy symbolov, pričom špecifický spoločenský kontext, v ktorom výmena prebieha, uľahčuje a spoluurčuje interpretáciu správy.

 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
prezentácia ateliérovej tvorby_logo a názov produktu, katalóg, prezentácia

corporate identity_logo, dizajn manuál

interiérová grafika_wall design, street art

web stránka_návrh web stránky

vizuálny štýl oblečenia_logo, dizajn manuál, potlač, visačky, katalóg

vizuálny štýl reštaurácie, baru, klubu_logo, dizajn manuál, nápojový a jedálny lístok

informačný systém_návrh informačného systému vybraného objektu, prostredia

vlastná téma_študent si môže priniesť vlastnú tému v oblasti grafického dizajnu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRAŠEŇ, M. Grafický dizajn v kontexte spoločnosti: Doktorandská dizertačná práca. Dissertation thesis. Bratislava : 2009. 117 s.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.
SAMARA, T. Grafický design - Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-030-3.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Layout - Velký průvodce grafickou úpravou. Brno: Computer Press , 2009. ISBN 978-80-251-2165-8.
HAMPSHIRE, M. -- STEPHENSON, K. Choosing and Using Paper for Great Graphic Design. London: Rockport, 2007. ISBN 978-2-9403615-8-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: V priebehu semestra sú konzultované:
Na začiatku semestra si študent zvolí tému, na ktorej bude pracovať celý semester a pravidelne konzultovať s pedagógom.


 
Metódy a kritériá hodnotenia: inštalácia a prezentácia zadanej témy na konci semestra a hodnotenie komisiou
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: