24. 1. 2020  5:33 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_APVP_D - Autorské právo a výkon povolania (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_APVP_D
Názov predmetu: Autorské právo a výkon povolania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- 3 eseje na prednášané témy – zadáva prednášajúci podľa reakcií študentov na obsah predmetu;
- Aktivita počas prednášok – komunikácia na výzvy prednášajúceho;
- Účasť minimálne na 10 prednáškach a cvičeniach.

Odovzdané eseje a aktivita počas diskusií je podmienkou pre získanie zápočtu absolvovanie skúšky.
Tvoria 40% hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pripravený na uplatnenie výsledkov svojho tvorivého úsilia v trhovom prostredí. Chápe potreby a želania priamych odberateľov diela – investorov, objednávateľov, realizátorov, ale aj koncových užívateľov. Študent vníma dielo ako nástroj marketingu a významný strategický aspekt v konkurenčnom zápase. Dokáže chrániť vlastné dielo, vyjednávať o podmienkach poskytovania diela a o jeho cene (hodnote) so zákazníkom z pohľadu Autorského zákona, uatorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrany.
Študent je schopný vysvetliť zákazníkom princíp odmeny za zhotovenie diela – honorár a benefity za privolenie k užívaniu autorského diela teda tzv. licenciu.
 
Stručná osnova predmetu:
• základné pojmy z oblasti diela ako produktu trhovej výmeny;
• dielo, zákazníci, konkurencia a marketing;
• dielo a jeho strategický význam pre investora;
• dielo a jeho cena (hodnota);
• prezentácia diela a vyjednávanie o diele;
• podmienky pre poskytovanie diela;
• dielo a zákon;
• autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diela;
• tvorba ceny z pohľadu honoráru a licencie za poskytovanie diela.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELENČÍK, B. Dizajn, účinný nástroj marketingu organizácie: dizertačná práca. Disertační práce. FA STU, 2006. 111 s.

Odporúčaná:
JELENČÍK, B. Manažment diela architektúry a dizajnu. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 99 s. ISBN 978-80-227-3846-0.
www.zakony.sk
Zákon č 618 – Autorský zákon

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Obsah predmetu je prispôsobený tak, že upozorňuje na užitočné koncepty pre budúcu profesionálnu prácu, ale nevenuje sa detailne normám, predpisom, zákonom, ktoré sa pravidelne menia alebo upravujú a vyžadujú si špecifické detailné školenia (napr. účtovníčke postupy, spracovávanie grantov a projektov v konkrétnych kapitolách) prípadne poradenstvo, výkony určených odborníkov. Prednášky upozorňujú na možné riziká neodborného výkonu, alebo výkladu zákona, normy.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 94

ABCDEFX
36,2 %26,6 %27,7 %8,5 %1,0 %0 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: