25. 1. 2020  11:59 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_APVP_D - Autorské právo a výkon povolania (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Autorské právo a výkon povolania
Kód predmetu: 2_APVP_D
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pripravený na uplatnenie výsledkov svojho tvorivého úsilia v trhovom prostredí. Chápe potreby a želania priamych odberateľov diela – investorov, objednávateľov, realizátorov, ale aj koncových užívateľov. Študent vníma dielo ako nástroj marketingu a významný strategický aspekt v konkurenčnom zápase. Dokáže chrániť vlastné dielo, vyjednávať o podmienkach poskytovania diela a o jeho cene (hodnote) so zákazníkom z pohľadu Autorského zákona, uatorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrany.
Študent je schopný vysvetliť zákazníkom princíp odmeny za zhotovenie diela – honorár a benefity za privolenie k užívaniu autorského diela teda tzv. licenciu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• základné pojmy z oblasti diela ako produktu trhovej výmeny;
• dielo, zákazníci, konkurencia a marketing;
• dielo a jeho strategický význam pre investora;
• dielo a jeho cena (hodnota);
• prezentácia diela a vyjednávanie o diele;
• podmienky pre poskytovanie diela;
• dielo a zákon;
• autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diela;
• tvorba ceny z pohľadu honoráru a licencie za poskytovanie diela.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELENČÍK, B. Dizajn, účinný nástroj marketingu organizácie: dizertačná práca. Disertační práce. FA STU, 2006. 111 s.

Odporúčaná:
JELENČÍK, B. Manažment diela architektúry a dizajnu. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 99 s. ISBN 978-80-227-3846-0.
www.zakony.sk
Zákon č 618 – Autorský zákon

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky s diskusiou
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Účasť na prvých 4 prednáškach a odovzdaná 1. esej = 10%
Účasť na druhých 4 prednáškach a odovzdaná 2. esej = 10%
Účasť na tretích 4 prednáškach, odovzdaná 3. esej a účasť na opakovacej prednáške = 20%
Predmetová skúška podľa štandardných akademických kritérií 60%
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: