26. 1. 2020  22:23 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_APVP_D - Autorské právo a výkon povolania (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_APVP_D
Názov predmetu: Autorské právo a výkon povolania
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Autorské právo a výkon povolania (FA - Sklad FA) (dotácia 2/0)
 
a.1. týždeň: Vymedzenie obsahu predmetu, ciele predmetu, potreby a očakávania budúcich profesionálnych dizajnérov v oblasti začlenenia sa do praxe
b.2. týždeň: Dielo a jeho identita -- rozbor diela z pohľadu idei, funkcie, formy a produktových vlastností
c.3. týždeň: Dielo, zákazníci a konkurencia -- marketing diela, potreby a želania zákazníkov
d.4. týždeň: Dielo a jeho strategický význam -- dielo a jeho miesto v podnikateľských a funkčných stratégiach
e.5. týždeň: Základné marketingové stratégie pre uplatnenie diela na trhu
f.6. týždeň: Dielo na trhu -- dielo ako produkt v marketingu
g.7. týždeň: Dielo, cena a hodnota
h.8. týždeň: Prezentácia diela, tvorba ponuky diela a vyjednávanie o diele
i.9. týždeň: Podmienky pre poskytovanie diela
j.10. týždeň: Dielo a zákon -- Kľúčové aspekty Autorského zákona
k.11. týždeň: Možnosti autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrany autorského diela, značka
l.12. týždeň: Tvorba ceny z pohľadu honoráru a licencie za poskytovanie autorského diela
m.13. týždeň: Zhrnutie a zopakovanie


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: