22. 10. 2020  20:24 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD5_D - Ateliér priemyselného dizajnu V (FAD - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_APD5_D
Názov predmetu:
Ateliér priemyselného dizajnu V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
12 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
16
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti (4. a 10. týždeň semestra) a záverečného prieskumu prác.
Prvá kontrola rozpracovanosti (vo 4. týždni semestra) tvorí max. 20 % z celkového hodnotenia. Prvá kontrola rozpracovanosti sa koná na úrovni ateliérového pedagóga. Študent prezentuje najmä výsledky rešerše, ideové skice (ručné alebo digitálne) a celkovú ideu návrhu.
Druhá kontrola rozpracovanosti (v 10. týždni semestra) tvorí max. 30 % z celkového hodnotenia. Druhá kontrola rozpracovanosti sa koná za účasti komisie zloženej z 3 pedagógov. Študent prezentuje najmä vizualizácie návrhu a pracovný model v primeranej kvalite a mierke.
Záverečný prieskum prác tvorí maximálne 50 % z celkového hodnotenia. Študent prezentuje verbálne a vizuálne svoju ateliérovú tvorbu. Vizuálnu zložku prezentácie tvorí najmä model (v primeranej mierke po dohode s ateliérovým pedagógom) a plagát (70 x 100 cm).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu je schopný navrhnúť priemyselný výrobok primeranej tvarovej náročnosti, s prihliadnutím aj na trhové a užívateľské kritériá.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
- Oboznámenie sa s témou ateliérového zadania
- Odborná rešerš, konzultácie k vybranej téme
- Koncepčné návrhy, varianty v kresbe
- Kontrola rozpracovanosti I.
- Koncepčné návrhy, varianty v kresbe, korekcie
- Vizualizácie, realizácia priestorových škíc, model, spracovanie technickej dokumentácie
- Kontrola rozpracovanosti II.
- Práca na 3D modeli, povrchové farebné riešenie resp. aj grafické spracovanie.
- Záverečné úpravy, tlač plagátov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
SPARKE, P.: Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha: Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.
The Design Book, Phaidon, 2013, ISBN 978-0-7148-6579-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

A
BC
D
E
FX
22,7 %
42,2 %22,7 %6,3 %5,5 %0,6 %
Vyučujúci:
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (tútor) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Pergerová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Olah, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: