19. 1. 2020  19:17 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_APD5_D - Ateliér priemyselného dizajnu V (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu V
Kód predmetu: 1_APD5_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (16 kreditov)
 
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (tútor) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu je schopný navrhnúť priemyselný výrobok primeranej tvarovej náročnosti, s prihliadnutím aj na trhové a užívateľské kritériá.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér priemyselného dizajnu IV
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
- Oboznámenie sa s témou ateliérového zadania
- Odborná rešerš, konzultácie k vybranej téme
- Koncepčné návrhy, varianty v kresbe
- Kontrola rozpracovanosti I.
- Koncepčné návrhy, varianty v kresbe, korekcie
- Vizualizácie, realizácia priestorových škíc, model, spracovanie technickej dokumentácie
- Kontrola rozpracovanosti II.
- Práca na 3D modeli, povrchové farebné riešenie resp. aj grafické spracovanie.
- Záverečné úpravy, tlač plagátov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
SPARKE, P.: Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha: Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.
The Design Book, Phaidon, 2013, ISBN 978-0-7148-6579-9

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie predmetov: automaticky spočítaný údaj o celkovom počte hodnotených študentov od existencie predmetu (tzn, toho istého kódu predmetu) a percentuálne rozloženie získaných hodnotení.
Príklad vyplnenia:
Celkový počet hodnotených študentov: 385
A B C D E FX
18,4% 32,7 % 30,6 % 10,4 % 7,9 % 0 %
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: