9. 4. 2020  4:14 Milena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_DKR2_D - Dizajnérska kresba II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DKR2_D
Názov predmetu: Dizajnérska kresba II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelné priebežné konzultovanie vznikajúcich skíc - 20%, Adekvátny nadobudnutý materiál - 30%, Vybraná a vystavená kolekcia prác, reprezentujúca proces skicovania ( minimálne 2 práce vo forme 2 kusov výtlačkov formátu A2, digitálna prezentácia procesu skicovania a pracovné súbory) - 50%
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie a osvojenie si dizajnérskej kresby, technológie nezávislého umeleckého bádania, ako dizajnérsky spôsob myslenia v najprirodzenejšej forme v procese navrhovania. Multimediálna prezentačná, umelecky expresívna kresba finálnej idei dizajnu s využitím klasickej aj digitálnej techniky dizajnérskej kresby.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvodná prednáška k predmetu Dizajnérska kresba II – objasnenie filozofie a teórie prezentačnej dizajnérskej kresby.
- Delenie a techniky multimediálnej prezentačnej dizajnérskej kresby, ukážky dizajnérskej kresby.
- Vývoj reprezentatívnej idei dizajnu v kresbe.
- Experimentovanie, generovanie kvalitatívnych riešení skice.
- Presvedčivé, objasňujúce, časovo náročnejšie skicovanie idei dizajnu.
- Sofistikované, umelecky expresívne prezentačné skicovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PIPES, A. Drawing for Designers, Drawing skills, Concept sketches, Computer systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques. London: Laurence King Publishing, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
PIPES, A. Drawing for Designers. London : Laurence King, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
HENRY, K. Drawing for Product Designers. London : Laurence King, 2012. 208 s. ISBN 978-1-85669-743-9.
EISSEN, K. -- STEURT, R. Sketching, drawing techniques for product designers. Amsterdam: BIS Publishers, 2007. 256 s.
BALÁŽ, M. Technológie nezávislého umeleckého badánia. In LABUDOVÁ, Z. Transtechdesign - transfer technológií do dizajnu: zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 13. - 14.3.2013, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2013, s. 81--89. ISBN 978-80-89354-15-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

ABCDEFX
39,5 %46,5 %10,5 %2,3 %1,2 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: