29. 1. 2020  2:23 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_GPR_D - Grafická prezentácia (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_GPR_D
Názov predmetu: Grafická prezentácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň
účasť : min. 10 účasti,
 
Výsledky vzdelávania:
Odprezentovanie navrhnutého produktu v rámci vizuálnej podoby od názvu produktu až po jeho prezentáciu, v printovej a multimediálnej podobe.
Eliminovanie nedostatkov, ktoré by nevhodným spôsobom zvolenej prezentácie mohli ovplinviť navrhnutý produkt a jeho neúspech pred klientom.
 
Stručná osnova predmetu:
- oboznámenie sa s témami (pridelené na hlavnom ateliéri)

- spôsoby prezentácie

- druhy prezentácie

- použitie rôznych médií a materiálov pri prezentácii

- fonty a fotografie (ich použitie a licencie)

- príprava a výstup prezentácie

- odprezentovanie projektu (navrhnutého produktu)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRAŠEŇ, M. Grafický dizajn v kontexte spoločnosti: Doktorandská dizertačná práca. Disertační práce. Bratislava : 2009. 117 s.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.
HEALEY, M. Co je branding?. Praha: Slovart, 2009. ISBN 978-80-7391-167-6.
SAMARA, T. Grafický design - Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-030-3.
HAMPSHIRE, M. -- STEPHENSON, K. Choosing and Using Paper for Great Graphic Design. London: Rockport, 2007. ISBN 978-2-9403615-8-8.
AMBROSE, G. -- HARRIS, P. Layout - Velký průvodce grafickou úpravou. Brno: Computer Press , 2009. ISBN 978-80-251-2165-8.
DREW, J T. -- MEYER, S A. Colour Management: A Comprehensive Guide for Graphic Designers. Mies : RotoVision, 2008. 224 s. ISBN 978-2-88893-018-1.
SONSINO, S. Packaging Design. Graphics. Materials. Technology. London : Thames and Hudson, 1990. 176 s. ISBN 0500235805.
BRADBURY, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Praha : Computer Press, 2003. 129 s. ISBN 80-7226-424-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

ABCDEFX
9,7 %25,8 %32,3 %19,4 %12,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: