13. 12. 2019  9:19 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD2_D - Ateliér priemyselného dizajnu II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu II
Kód predmetu: 1_APD2_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (12 kreditov)
 
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti tvorby dizajnérskych objektov, ktoré svojou náročnosťou korešpondujú s výučbou a znalosťami získanými počas výučby na ostatných odborných predmetoch. Zdokonaľuje sa v poznatkoch, ktoré si už osvojil na predmete Ateliér priemyselného dizajnu I. . Výstupom by mal byť návrh, koncept jednoduchého priemyselne realizovateľného produktu.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér priemyselného dizajnu I
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Ateliér priemyselného dizajnu II. je zameraný na osvojenie si spôsobu pokročilejšieho myslenia v rovine dizajnérskej kreativity tak, aby na konci semestra každý študent, ktorý absolvoval tento predmet v rozsahu hodinovej semestrálnej výmery, bol schopný predložiť projekt, jeho model aj grafické spracovanie na primeranej výtvarnej a dizajnérskej úrovni, a obhájiť svoj projekt aj verbálne.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FAIRS, M. Design 21. století: Nové ikony designu,od masového trhu k avantgardě. Praha : Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: