29. 1. 2020  2:09 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD4_D - Ateliér priemyselného dizajnu IV (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APD4_D
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér priemyselného dizajnu III (1_APD3_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti (4. a 10. týždeň semestra) a záverečného prieskumu prác.
Prvá kontrola rozpracovanosti (vo 4. týždni semestra) tvorí max. 20 % z celkového hodnotenia. Prvá kontrola rozpracovanosti sa koná na úrovni ateliérového pedagóga. Študent prezentuje najmä výsledky rešerše, ideové skice (ručné alebo digitálne) a celkovú ideu návrhu.
Druhá kontrola rozpracovanosti (v 10. týždni semestra) tvorí max. 30 % z celkového hodnotenia. Druhá kontrola rozpracovanosti sa koná za účasti komisie zloženej z 3 pedagógov. Študent prezentuje najmä vizualizácie návrhu a pracovný model v primeranej kvalite a mierke.
Záverečný prieskum prác tvorí maximálne 50 % z celkového hodnotenia. Študent prezentuje verbálne a vizuálne svoju ateliérovú tvorbu. Vizuálnu zložku prezentácie tvorí najmä model (v primeranej mierke po dohode s ateliérovým pedagógom) a plagát (70 x 100 cm).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a praktické zručnosti v oblasti dizajnérskeho navrhovania výrobkov spotrebného charakteru primeranej tvarovej náročnosti, s prihliadnutím aj na jeho farebné a grafické riešenie. Dokáže tvorivo zhodnotiť získané kreatívne schopností formou tvorby zložitejších priestorových štruktúr ktorých zohľadňuje aj ekológiu a poznatky z iných umeleckých a technických odborov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. týždeň
Oboznámenie sa s témou ateliérového zadania
2. týždeň
Odborná rešerš, konzultácie k vybranej téme
3. týždeň
Koncepčné návrhy, varianty v kresbe
4. týždeň
Kontrola rozpracovanosti I.
5. -- 7. týždeň
Koncepčné návrhy, varianty v kresbe, korekcie
8. -- 9. týždeň
Vizualizácie, realizácia priestorových škíc, model, spracovanie technickej dokumentácie
10. týždeň
Kontrola rozpracovanosti II.
11. -- 12. týždeň
Práca na 3D modeli, povrchové farebné riešenie resp. aj grafické spracovanie.
13. týždeň
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 129

ABCDEFX
20,9 %38,8 %19,4 %13,2 %7,7 %0 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Humaj a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: