29. 1. 2020  2:07 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD4_D - Ateliér priemyselného dizajnu IV (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu IV
Kód predmetu: 1_APD4_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (15 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a praktické zručnosti v oblasti dizajnérskeho navrhovania výrobkov spotrebného charakteru primeranej tvarovej náročnosti, s prihliadnutím aj na jeho farebné a grafické riešenie. Dokáže tvorivo zhodnotiť získané kreatívne schopností formou tvorby zložitejších priestorových štruktúr ktorých zohľadňuje aj ekológiu a poznatky z iných umeleckých a technických odborov.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér priemyselného dizajnu III
 
Stručná osnova predmetu:
1. týždeň
Oboznámenie sa s témou ateliérového zadania
2. týždeň
Odborná rešerš, konzultácie k vybranej téme
3. týždeň
Koncepčné návrhy, varianty v kresbe
4. týždeň
Kontrola rozpracovanosti I.
5. -- 7. týždeň
Koncepčné návrhy, varianty v kresbe, korekcie
8. -- 9. týždeň
Vizualizácie, realizácia priestorových škíc, model, spracovanie technickej dokumentácie
10. týždeň
Kontrola rozpracovanosti II.
11. -- 12. týždeň
Práca na 3D modeli, povrchové farebné riešenie resp. aj grafické spracovanie.
13. týždeň
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: