3. 4. 2020  1:30 Richard
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_SSK_D - Štátna skúška (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_SSK_D
Názov predmetu: Štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnou skúškou sa overujú komplexné teoretické znalosti študenta v kombinácii s praktickou aplikáciou na konkrétnych témach podľa charakteru jednotlivých súčastí štátnej skúšky. Vykonanie štátnej skúšky (alebo štátnych skúšok) je jednou z podmienok na úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
Štátnou skúškou v študijnom programe prvého stupňa sa overuje syntéza vedomostí najmä z nosných tém jadra znalostí študijného odboru. Súčasne sa overujú aj ďalšie schopnosti a zručnosti získané parciálnym štúdiom jednotlivých predmetov.
Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočíta ako aritmetický priemer výsledkov jednotlivých súčastí a prebieha podľa čl. 19 bod 10 a 11 Študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je preukázanie a potvrdenie teoretických vedomosti, znalostí a schopnosti študenta v oblasti v oblasti dizajnu nadobudnuté štúdiom študijného programu. Pred štátnicovou komisiou musí prezentovať schopnosť viesť odbornú diskusiu na témy, kde sa overujú aj ďalšie schopnosti a zručnosti získané parciálnym štúdiom jednotlivých predmetov.

 
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška v teoretickej rovine je zameraná na:
• overenie vedomostí pre dizajnérske navrhovanie
• overenie vedomostí z oblasti dejín umenia
• overenie vedomostí z oblasti konštrukcie, technológie a poznania súvislostí dizajnu.

Doplnkom štátnej skúšky je dokladovanie ateliérových prác 1. stupňa štúdia súborným portfóliom, ktoré dokumentuje vývoj študenta v štúdiu nosného okruhu štúdia študijného programu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALIATKA, P. Dizajn v priestore a čase. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012. 94 s. ISBN 978-80-227-3677-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú členovia skúšobných komisií. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 117

ABCDEFX
33,3 %23,1 %24,8 %18,8 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: