5. 4. 2020  6:49 Miroslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_SSK_D - Štátna skúška (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Štátna skúška
Kód predmetu: 1_SSK_D
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je preukázanie a potvrdenie teoretických vedomosti, znalostí a schopnosti študenta v oblasti v oblasti dizajnu nadobudnuté štúdiom študijného programu. Pred štátnicovou komisiou musí prezentovať schopnosť viesť odbornú diskusiu na témy, kde sa overujú aj ďalšie schopnosti a zručnosti získané parciálnym štúdiom jednotlivých predmetov.

 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška v teoretickej rovine je zameraná na:
• overenie vedomostí pre dizajnérske navrhovanie
• overenie vedomostí z oblasti dejín umenia
• overenie vedomostí z oblasti konštrukcie, technológie a poznania súvislostí dizajnu.

Doplnkom štátnej skúšky je dokladovanie ateliérových prác 1. stupňa štúdia súborným portfóliom, ktoré dokumentuje vývoj študenta v štúdiu nosného okruhu štúdia študijného programu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALIATKA, P. Dizajn v priestore a čase. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012. 94 s. ISBN 978-80-227-3677-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: