25. 1. 2020  5:26 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53321_D - Vybrané state z architektonického dedičstva I (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Vybrané state z architektonického dedičstva I
Kód predmetu: 53321_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: