14. 12. 2019  0:27 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_LSK2_D - Letná škola kresby II (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_LSK2_D
Názov predmetu: Letná škola kresby II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie25 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prvej fáza - 50%
Druhá fáza - 50%
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ fázy 1 :
Zvládnutie a osvojenie si dizajnérskej kresby, najspoľahlivejšej technológie nezávislého umeleckého bádania, ako dizajnérsky spôsob myslenia v najprirodzenejšej forme v procese navrhovania, od definovania problému, hľadanie idei a vývoja formy, po zrozumiteľnú informáciu.
Cieľ fázy 2:
Zvládnutie a osvojenie si multimediálnej prezentačnej, umelecky expresívnej kresby finálnej idei dizajnu s využitím klasickej aj digitálnej techniky dizajnérskej kresby.
 
Stručná osnova predmetu:
Fáza 1
- Úvodná prednáška k prvej fáze – objasnenie filozofie a teórie dizajnérskej kresby a dizajnérske myslenie v kresbe.
- Delenie a techniky dizajnérskej kresby, ukážky dizajnérskej kresby.
- Skicovanie idei a konceptu dizajnéra na základe inšpiračného zdroja.
- Skicovanie analýzy a výskumu formy v procesu navrhovania, experimentovanie so skicou.
- Generovanie riešení, vývoj dizajnu v kresbe.
- Autorská, expresívna, komunikačná skica, vhodná pre feedback.
Fáza 2.
- Úvodná prednáška k druhej fáze – objasnenie filozofie a teórie prezentačnej dizajnérskej kresby.
- Delenie a techniky multimediálnej prezentačnej dizajnérskej kresby, ukážky dizajnérskej kresby.
- Vývoj reprezentatívnej idei dizajnu v kresbe.
- Experimentovanie, generovanie kvalitatívnych riešení skice.
- Presvedčivé, objasňujúce, časovo náročnejšie skicovanie idei dizajnu.
- Sofistikované, umelecky expresívne prezentačné skicovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PIPES, A. Drawing for Designers, Drawing skills, Concept sketches, Computer systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques. London: Laurence King Publishing, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
PIPES, A. Drawing for Designers. London : Laurence King, 2007. 224 s. ISBN 978-1-85669-533-6.
HENRY, K. Drawing for Product Designers. London : Laurence King, 2012. 208 s. ISBN 978-1-85669-743-9.
EISSEN, K. -- STEURT, R. Sketching, drawing techniques for product designers. Amsterdam: BIS Publishers, 2007. 256 s.
BALÁŽ, M. Technológie nezávislého umeleckého badánia. In LABUDOVÁ, Z. Transtechdesign - transfer technológií do dizajnu: zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 13. - 14.3.2013, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2013, s. 81--89. ISBN 978-80-89354-15-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
85,2 %7,4 %5,6 %1,8 %0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 9. 2019
Schválil: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 09. 2019.

Typ výstupu: