19. 1. 2020  0:12 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_STM2_D - Stavba modelu II (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_STM2_D
Názov predmetu: Stavba modelu II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť: absolvovanie všetkych tém
priebežné hodnotenie: ústne, formou konzultácií
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovanie poznania pokročilejších technických, technologických a remeselných možností pri výrobe modelov dizajnu.
Študent si má osvojiť súvislosti pri spracovaní rôznych materiálov vhodných pre stavbu modelov. Na záver odborná pomoc pedagóga pri tvorbe konkrétnej ateliérovej semestrálnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
- Postupy výroby tvarov, spojov a povrchových úprav rôznych materiálov
- koncepty hmatateľnej prezentácie dizajnérskeho produktu
Technologický rozbor existujúceho dizajnérskeho diela, tiež idea, postup a kvalita produktu prezentovaného pri prieskume ateliérovej práce sú podmienkou pre absolvovanie klasifikovaného zápočtu
- Priebežné hodnotenie: ústne, formou konzultácií
- Hodnotenie modelu záverečnej ateliérovej práce

1-2. Organizačné otázky, úvod do stavby modelu a použitia materiálov
3-7. Rozbor materiálov, technológií, ich vlastností, využitie a ukážky
8-9. Spájanie materiálov, finálne úpravy, koncepcia tvorby, časový plán
10-13. Diskusia nad ateliérovou tvorbou konkrétnych prác, hodnotenie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHÄTZ, M. Polyméry vo výtvarnej praxi. Praha, SNTL: Polytechnická knižnice, 1982. 238 s.
KULA, D. -- TERNAUX, É. -- HIRSINGER, Q. Materiology. Průvodce světem materiálů a technológií pro architekty a designéry. Praha : Happy Materials, 2012. 339 s. ISBN 978-80-260-0538-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 196

ABCDEFX
23,0 %21,4 %33,7 %12,2 %8,2 %1,5 %
Vyučujúci: Mgr. art. Marián Králik, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Radovan Pekník (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: Mgr. art. Radovan Pekník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: