Jul 8, 2020   10:35 a.m. Ivan
Academic information system

Course syllabus 2_DP_D - Diplomová práca (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Diplomová práca
Kód predmetu:
2_DP_D
Ukončenie a kredity:
skúška (22 kreditov)
 
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Diplomová práca je záverečnou etapou štúdia v ktorej študent na základe zadania odprezentuje svoje schopnosti a vedomosti v podobe komplexného výstupu, ktorý v celom svojom priereze charakterizuje profesionalitu budúceho dizajnéra. Prioritou diplomovej práce je samostatnosť a schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti získané počas Bc. stupňa štúdia a 3 semestrov Mgr. štúdia. V diplomovej práci je pre študenta vytvorený priestor aj na teoretickú argumentáciu a polemiku s nezávislou oponentúrou, ktorá preverí intelektuálnu a odbornú fundovanosť diplomanta.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér III
 
Stručná osnova predmetu:
- Analýza
- Realizácia diplomového projektu- dokumentácia, model, teoretická časť.
- Príprava obhajoby.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu. Habilitation thesis. Bratislava : 2002. 74 s.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 s.
PETELEN, I. -- HAVAŠ, P. -- DANIEL, P. Interiér. Bratislava: STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
PETELEN, I. Interiér a výstavníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
PETELEN, I. Navrhovanie interiéru-architektúra alebo dizajn?. ALFA: architektonické listy, 9. s. 8--14.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Prvá kontrola rozpracovanosti (vo 4. týždni semestra) tvorí max. 20 % z celkového hodnotenia. Prvá kontrola rozpracovanosti sa koná na úrovni ateliérového pedagóga. Študent prezentuje najmä výsledky rešerše, ideové skice (ručné alebo digitálne) a celkovú ideu návrhu.

Druhá kontrola rozpracovanosti (v 10. týždni semestra) tvorí max. 30 % z celkového hodnotenia. Druhá kontrola rozpracovanosti sa koná za účasti komisie zloženej z 3 pedagógov. Študent prezentuje najmä vizualizácie návrhu a pracovný model v primeranej kvalite a mierke.


 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Type of output: