Dec 15, 2019   4:58 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus 1_DMM1_D - Dizajn v mäkkých materiáloch I (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Dizajn v mäkkých materiáloch I
Kód predmetu: 1_DMM1_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o histórii výroby papiera a textilu a možnosti ich využitia. Podpora kreativity a farebného cítenia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- oboznámenie sa s osnovou predmetu
- z histórie papiera a textilu, prípadne exkurzia do výroby
- manuálne zručnosti a techniky spracovania materiálov na prípravu modelu
- workshop – praktické cvičenia s papierom/textilom
- možnosti využitia papiera (textilu...) ako zdroja inšpirácie; osobné konzultácie
- pokračovanie praktických cvičení, farebné riešenia, osobné konzultácie
- tvorba riešení, kompozícií a ideí pre použitie v dizajne. Digitálny vstup a ďalšie možnosti pre kreatívnu prácu v dizajne
- prezentácie študentov spojené s dialógom o vytvorených produktoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Type of output: