13. 11. 2019  23:50 Stanislav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MK - Mechanika kontinua (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MK
Názov predmetu: Mechanika kontinua
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie 2 projektových prác na cvičeniach – maximálne 2x 10 = 20 bodov. Písomná a ústna skúška – maximálne 80 bodov. Výsledná známka je určená na základe súčtu bodov z projektových prác a skúšky, pričom stupnicu známok definuje Študijný poriadok Svf STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so zákonmi a rovnicami inžinierskej statiky a elastostatiky. Zvládne opis rovnovážneho stavu hmotného bodu a pevného a poddajného telesa. Osvojí si poznatky o napätosti a deformácii pružného telesa pre jednotlivé stavy napätosti, ako aj ich vzájomnej súvislosti vyjadrenej v Hookovom zákone pre izotropický a anizotropický materiál. Zvládne základy tenzorového počtu a jeho aplikáciu v mechanike pevného a poddajného telesa. Zoznámi sa s rovnicami lineárnej teórie pružnosti v tenzorovom tvare. Naučí sa vybrané energetické a variačné princípy mechaniky poddajných telies a ich aplikáciu na analýzu vybraných úloh mechaniky kontinua.
 
Stručná osnova predmetu:
Statika hmotného bodu a hmotného telesa. Statické účinky síl. Väzby a väzbové reakcie. Úvod do inžinierskej elastostatiky. Napätosť a deformácia v bode telesa. Hookov zákon. Základné prípady namáhania. Dimenzovanie mechanických prvkov. Hypotézy pevnosti. Základy tenzorového počtu. Tenzor napätia a tenzor deformácie. Zovšeobecnený Hookov zákon. Tenzor pružnosti. Symetria pružnosti – ortotrópia, anizotrópia a izotrópia tenzora pružnosti. Energetické a variačné princípy mechaniky kontinua a ich vyžitie pri vývoji numerických metód vo výpočtovej mechanike. Riešenie rovníc mechaniky kontinua v prostredí softvéru MATHEMATICA.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRDIČKA, M. -- SAMEK, L. -- SOPKO, B. Mechanika kontinua. Praha : Academia, 2005. 799 s. ISBN 80-200-1344-X.
MURÍN, J. -- ÉLESZTÖS, P. Mechanika kontinua. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 210 s. ISBN 80-227-0162-9.
MURÍN, J. -- KALOUSEK, M. -- KUTIŠ, V. Mechanika a termomechanika: Vybrané kapitoly pre elektrotechnikov. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. 247 s. ISBN 80-227-2393-2.
Murín, J., Kalousek, M., Kutiš, V., Džoganík, V.: Mechanika a termomechanika. FEI STU. http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/, 2005 (internetová učebnica). 2005:.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABCDEFX
37,9 %24,1 %10,3 %6,9 %20,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Juraj Hrabovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: