19. 2. 2020  2:29 Vlasta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MK - Mechanika kontinua (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Mechanika kontinua
Kód predmetu: B1-MK
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Juraj Hrabovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so zákonmi a rovnicami inžinierskej statiky a elastostatiky. Zvládne opis rovnovážneho stavu hmotného bodu a pevného a poddajného telesa. Osvojí si poznatky o napätosti a deformácii pružného telesa pre jednotlivé stavy napätosti, ako aj ich vzájomnej súvislosti vyjadrenej v Hookovom zákone pre izotropický a anizotropický materiál. Zvládne základy tenzorového počtu a jeho aplikáciu v mechanike pevného a poddajného telesa. Zoznámi sa s rovnicami lineárnej teórie pružnosti v tenzorovom tvare. Naučí sa vybrané energetické a variačné princípy mechaniky poddajných telies a ich aplikáciu na analýzu vybraných úloh mechaniky kontinua.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Statika hmotného bodu a hmotného telesa. Statické účinky síl. Väzby a väzbové reakcie. Úvod do inžinierskej elastostatiky. Napätosť a deformácia v bode telesa. Hookov zákon. Základné prípady namáhania. Dimenzovanie mechanických prvkov. Hypotézy pevnosti. Základy tenzorového počtu. Tenzor napätia a tenzor deformácie. Zovšeobecnený Hookov zákon. Tenzor pružnosti. Symetria pružnosti – ortotrópia, anizotrópia a izotrópia tenzora pružnosti. Energetické a variačné princípy mechaniky kontinua a ich vyžitie pri vývoji numerických metód vo výpočtovej mechanike. Riešenie rovníc mechaniky kontinua v prostredí softvéru MATHEMATICA.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRDIČKA, M. -- SAMEK, L. -- SOPKO, B. Mechanika kontinua. Praha : Academia, 2005. 799 s. ISBN 80-200-1344-X.
MURÍN, J. -- ÉLESZTÖS, P. Mechanika kontinua. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 210 s. ISBN 80-227-0162-9.
MURÍN, J. -- KALOUSEK, M. -- KUTIŠ, V. Mechanika a termomechanika: Vybrané kapitoly pre elektrotechnikov. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. 247 s. ISBN 80-227-2393-2.
Murín, J., Kalousek, M., Kutiš, V., Džoganík, V.: Mechanika a termomechanika. FEI STU. http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/, 2005 (internetová učebnica). 2005:.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: prednáška, cvičenie
Rozsah a metóda: 2/2 - prezenčná metóda, 52 hodín za semester
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: