16. 11. 2019  21:52 Agnesa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ELEK1 - Elektrárne 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Elektrárne 1
Kód predmetu: B-ELEK1
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. František Janíček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Kubica, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základný prehľad o energetických zdrojoch, ich zásobách, delení a možnosti ich transformácií na iné formy. Bude sa orientovať v problematike návrhu jednotlivých typov elektrární z pohľadu udržateľnosti, technickej realizovateľnosti a ekonomickej výhodnosti riešení. V rámci cvičení budú riešené základné experimenty a výpočty z pohľadu verifikácie princípov jednotlivých energetických technológií. Študent by mal byť schopný samostatne riešiť problém výberu vhodnej technológie pre energetickú výrobňu na základe dostupnej surovinovej základne, resp. dostupných primárnych foriem energie
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
V predmete sa poslucháči oboznámia s princípom fungovania a základnou parametrizáciou jednotlivých technológií použiteľných na výrobu najmä elektrickej energie z jednotlivých primárnych zdrojov energie. Na začiatok sú definované zdroje energií, ich zásoby a delenia z rôznych pohľadov. Neskôr sa postupne predstavujú rôzne používané a použiteľné technológie súvisiace s jednotlivými primárnymi zdrojmi energií – tepelná a jadrová elektráreň, organický Rankinov cyklus, paroplynový cyklus, kogenerácia, trigenerácia, pyrolýza, splynovanie, bioplynové stanice, vodné elektrárne, veterné elektrárne a solárne elektrárne. Priestor je venovaný tiež akumulácii energie, centralizovanej a decentralizovanej výrobe elektrickej energie a ekonomike zdrojov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
 DARUĽA, I. -- TKÁČ, J. Výroba elektrickej energie. Košice: Mercury - Smékal, 2003. 112 s. ISBN 80-89061-64-8
 JANÍČEK F., a kol, - Obnoviteľné zdroje energie 2, Vydavateľstvo Renesans, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-89402-13-7
 JANÍČEK F., et al. - Renewable Energy Sources 1, Vydavateľstvo Renesans, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-89402-05-2
MARKO, Š. Energetické zdroje a premeny. Bratislava: Alfa, 1989. 447 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a praktické cvičenia.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Podmienkou účasti na skúške je získanie 56% z uvedených bodov. Podmienka absolvovania predmetu je získanie minimálne 56 bodov zo skúšky a hodnotenia práce v priebehu semestra.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: