17. 11. 2019  13:06 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ELEK1 - Elektrárne 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ELEK1
Názov predmetu: Elektrárne 1
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
V predmete sa poslucháči oboznámia s princípom fungovania a základnou parametrizáciou jednotlivých technológií použiteľných na výrobu najmä elektrickej energie z jednotlivých primárnych zdrojov energie. Na začiatok sú definované zdroje energií, ich zásoby a delenia z rôznych pohľadov. Neskôr sa postupne predstavujú rôzne používané a použiteľné technológie súvisiace s jednotlivými primárnymi zdrojmi energií – tepelná a jadrová elektráreň, organický Rankinov cyklus, paroplynový cyklus, kogenerácia, trigenerácia, pyrolýza, splynovanie, bioplynové stanice, vodné elektrárne, veterné elektrárne a solárne elektrárne. Priestor je venovaný tiež akumulácii energie, centralizovanej a decentralizovanej výrobe elektrickej energie a ekonomike zdrojov


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: