24. 9. 2020  23:28 Ľuboš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-EE - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-BP2-EE
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Bakalársky projekt 1 (B-BP1-EE)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu a jej obhajoba pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Návrh riešenia.
Overenie riešenia.
Písomná prezentácia analýzy a riešenia problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku: O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80-227-0765-1.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
STN ISO 690. 01 0197: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 52 s.
Dokumentácia. bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra- STN 01 0197. ISO 690. Apríl 1998..
Dokumentácia. STN 01 0197. ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. Apríl 1998. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 32 s.
STN ISO 690 / 01 0197 Informácie a dokumentácia.: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 49 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Konzultácie bude viesť vedúci práce. Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

A
B
C
D
EFX
54,3 %
18,5 %
13,0 %
5,4 %6,5 %2,3 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: