29. 3. 2020  3:20 Miroslav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-EE - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Kód predmetu: B-BP2-EE
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Bendík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Matej Cenký, PhD. (skúšajúci)
Ing. Boris Cintula, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Janiga, PhD. (skúšajúci)
Ing. Attila Kment, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marek Pípa, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Raditschová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Bakalársky projekt 1
 
Stručná osnova predmetu:
Návrh riešenia.
Overenie riešenia.
Písomná prezentácia analýzy a riešenia problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku: O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80-227-0765-1.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
STN ISO 690. 01 0197: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 52 s.
Dokumentácia. bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra- STN 01 0197. ISO 690. Apríl 1998..
Dokumentácia. STN 01 0197. ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. Apríl 1998. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 32 s.
STN ISO 690 / 01 0197 Informácie a dokumentácia.: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 49 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Konzultácie s vedúcim práce, samostatná projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu a jej obhajoba pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: