19. 2. 2020  3:05 Vlasta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-DIS - Diagnostika izolačných systémov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Diagnostika izolačných systémov
Kód predmetu: B-DIS
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Attila Kment, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti z oblasti diagnostiky izolačných systémov elektrických zariadení, priblížiť metodiku získavania diagnostických veličín a spôsoby ich vyhodnocovania, možnosti fyzikálnej interpretácie, tvorbu a využitie expertných systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Druhy izolačných systémov, možnosti monitorovania ich stavu, Technické požiadavky na zdroje a meracie zariadenia, Diagnostika ochranných a pracovných pomôcok, zvodičov prepätia, prístrojových transformátorov, výkonových transformátorov a točivých strojov, Znalostné databázy, stavba expertných systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MENTLÍK, V. -- PIHERA, J. -- POLANSKÝ, R. -- PROSR, P. -- TRNKA, P. Diagnostika elektrických zařízení. Praha : BEN - technická literatura, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7300-232-9.
MENTLÍK, V. Dielektrické prvky a systémy. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 235 s. ISBN 80-7300-189-6.
RYAN, H. High voltage engineering and testing. UK: Herts/Institution of Electrical Engineers, 2001.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, experimentálne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie aktivity na cvičeniach, výsledku priebežného testu a úspešnosti na záverečnej skúške
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: