25. 10. 2020  16:17 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-OZE - Obnoviteľné zdroje energie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Obnoviteľné zdroje energie
Kód predmetu: B-OZE
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Kubica, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Poničan (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Matej Sadloň (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu budú schopní samostatne vysvetliť princípy obnoviteľných zdrojov energie (slnečná a vodná energia, energia vetra a mora, geotermálna energia, energia z biomasy). Budú oboznámený s termonukleárnou fúziou a vodíkovou energetikou ako aj spôsobmi výroby, prenosu a akumulácie elektriny z obnoviteľných zdrojov. Budú schopní analyzovať problematiku OZE v kontexte energetickej politiky EU a SR. Oboznámia so sa softvérmi pre výpočet energetickej bilancie OZE a hodnotenia ekonomického hľadiska.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Trendy rozvoja svetovej energetiky s dôrazom na OZE. Využívanie OZE: vodná energia, energia oceánov a morí, veterná energia (onshore a offshore inštalácie, veterné farmy, konštrukcie rôznych druhov veterných elektrární, Betzov limit), biomasa (zloženie, spôsoby využitia biomasy na energetické účely), slnečná energia (fototermálna a fotovoltická premena). Akumulácie energie (vodíkové hospodárstvo a palivové články).Termojadrová fúzia. Energetická politika a energetická koncepcia štátu vo vzťahu k OZE, vplyv OZE na cenu EE.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SORENSEN, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego : Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.
ROBYNS, B. -- DAVIGNY, A. -- FRANCOIS, B. -- HENNETON, A. -- SPROOTEN, J. Electricity Production from Renewable Energies. London : ISTE, 2012. 310 s. ISBN 978-1-84821-390-6.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2007. 171 s. ISBN 978-80-969777-0-3.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Renewable Energy Sources 1: Technologies for a Sustainable Future. Pezinok : Renesans, 2009. 184 s. ISBN 978-80-89402-05-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky
seminárne práce
cvičenia
exkurzie
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
A B C D E FX
11 17 17 33 22 0
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: