14. 12. 2019  21:32 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-UIBE - Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-UIBE
Názov predmetu: Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude hodnotený z dvoch častí predmetu. Z každej časti môže získať max. 50 (musí min. 25) bodov. Spolu môže získať max. 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude mať po absolvovaní predmetu vedomosti a zručnosti pri:
- využití simulačného prostredia pre princípy modelovania systémov,
- využití toolboxov, ktoré sú zamerané na určitú oblasť ich používania,
- tvorbe vlastných fungujúcich aplikácií,
- ovládaní priebehu aplikácií pomocou grafického interaktívneho vývojového prostredia.

Študent sa oboznámi so základnými normami a predpismi pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach. Získa tak odbornú spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických na úrovni § 20 (poučený pracovník) Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Absolvovaním predmetu študent zároveň získa bezpečnostné ochranné krytie pre prácu na elektrických zariadeniach v laboratóriách školy v zmysle požiadaviek Zákona N.R. SR č. 124/2006 Z.z. a Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na dobu 5 rokov od absolvovania skúšky.


 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu
1. - 6.
Technická normalizácia a jej význam z hľadiska bezpečnosti v elektrotechnike. Účinky elektriny na ľudský organizmus. Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou. Označovanie a identifikácia v elektrotechnike. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. Prostredia pre elektrické zariadenia. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v elektrických inštáciach budov. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred účinkami statickej elektriny. Systém ochrany pred bleskom a ochrana pred prepätím. Základy požiarnej ochrany.

7. Úvod do prostredia MATLAB.
8. Simulačné prostredia pre analýzu dynamiky systémov.
9. Grafika v MATLABE.
10. Modelovanie zadaných systémov.
11. GUI v MATLABE.
12. Tvorba vlastných aplikácii v MATLABE.


7. Úvod do prostredia MATLAB.
8. Simulačné prostredia pre analýzu dynamiky systémov.
9. Grafika v MATLABE.
10. Modelovanie zadaných systémov.
11. GUI v MATLABE.
12. Tvorba vlastných aplikácii v MATLABE.
Požiadavky na ochranné vodiče. Vplyvy prostredia na elektrické zariadenia. Zaistenie bezpečnosti elektrických inštalácií budov a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Zaťažiteľnosť káblov a vodičov v elektrických inštaláciách. Uzemňovacie sústavy. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred účinkami statickej elektriny. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred pred účinkami atmosférickej elektriny a prepätím. Základy protipožiarnej ochrany.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOPČA, M. -- PACKA, J. -- VÁRY, M. Bezpečnosť elektrických zariadení. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. 215 s. ISBN 978-80-227-3902-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 447

ABCDEFX
5,6 %22,6 %26,4 %30,0 %15,0 %0,4 %
Vyučujúci: Ing. Michal Adamík (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Goga (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Paulusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Milan Perný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: