21. 1. 2020  9:35 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-ELEK2 - Elektrárne 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Elektrárne 2
Kód predmetu: I-ELEK2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa zorientuje v elektrotechnických značkách, v čítaní a vzájomnej transformácii a nadväznosti jednotlivých typov elektrických schém. Osvojí si pojmy a základné typy riešení jednotlivých častí elektrickej časti elektrární. Naučí sa riešiť principiálny návrh hlavnej schémy elektrárne – schéma vyvedenia výkonu, dimenzovanie vyvedenia výkonu, zapúzdrený vodič, uzol generátora, typické zapojenia elektrických staníc elektrární, návrh elektrických pohonov, zdroje a spôsoby zabezpečenia vlastnej spotreby, systémy zabezpečeného napájania, dieselagregáty, meniče a akumulátorovne, meranie, regulácia a ochrany v elektrárňach a pod. Bude schopný generalizovať špecifiká elektrární na báze rôznych typov primárnych zdrojov energie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet prináša poslucháčom ucelený obraz na typické zapojenia elektrickej časti elektrární, s ohľadom na špecifiká výrobní na báze jednotlivých primárnych zdrojov energie, resp. technológie použitej na jej transformáciu. Na začiatok sa poslucháči oboznámia so základnými elektrotechnickými značkami súvisiacimi s elektrickou časťou elektrární a jednotlivými typmi schém. Postupne sa pozornosť upriamuje na generátory a vyvedenie ich výkonu (typy, zapojenia, budenie, chladenie a špecifiká elektrických generátorov, prípadne striedačov, blokových transformátorov, elektrických staníc a vývodov do elektrizačnej sústavy, výber typov generátorových vývodov a ich dimenzovanie a pod.), špecifikáciu a napojenie vlastnej spotreby, systémy zabezpečeného napájania (diesel-generáty, akumulátory, nabíjače, striedače a ich príslušenstvo, automatika postupného spúšťania po výpadku napájania a pod.), voľba optimálnych napäťových pomerov v elektrickej schéme elektrárne a ochrany a automatiky jednotlivých zariadení elektrárne. Priestor je venovaný tiež základnému prehľadu problematiky ostrovných a hybridných elektroenergetických systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WOOD, A J. -- WOLLENBERG, B F. Power generation, operation, and control. New York : John Wiley & Sons, 1996. 596 s. ISBN 0-471-58699-4.
DARUĽA, I. -- HORNÍK, V. -- MARKO, Š. Elektrárne 2: Elektrická časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 291 s. ISBN 80-227-0391-5.
DARUĽA, I. -- TKÁČ, J. Výroba elektrickej energie. Košice : Mercury - Smékal, 2003. 112 s. ISBN 80-89061-64-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 1) Elektrické značky a schémy v dokumentácii elektrární,
2) Elektrické generátory (princíp, typy, budenie, chladenie, ochrany),
3) Elektrické generátory (dimenzovanie vývodu, zapúzdrený vodič, uzol generátora, meniče),
4) Špeciálne generátory a ich špecifiká(palivové články, fotovoltické články striedače),
5) Blokové transformátory, odbočkové transformátory vlastnej spotreby, transformátory spoločnej vlastnej spotreby (princíp, konštrukcia, typy, parametre, ochrany),
6) Elektrické stanice a elektrické siete (typy, vyhotovenia, zapojenia, voľba napätia, počtu vývodov, ochrany),
7) Vlastná spotreba elektrární – typické prístroje, stroje a zariadenia zaradené do vlastnej spotreby jednotlivých typov elektrární, ich kategorizácia a parametrizácia, predurčenie napäťových pomerov,
8) Vlastná spotreba elektrárne – spoločná, bloková, systémy a kategórie zabezpečeného napájania,
9) Diesel agregáty – požiadavky, vlastnosti, konštrukcia, palivové, olejové, vzduchové hospodárstvo, chladenie, štartovanie, zaťažovanie,
10) Akumulátorovne – normatívne požiadavky, akumulátory, nabíjače, striedače, diagnostika, charakteristiky, cyklovanie, kapacita,
11) Vyvedenie výkonu z elektrární na báze OZE – špecifiká, príklady, požiadavky,
12) Hybridné a ostrovné elektroenergetické systémy – špecifiká, požiadavky, charakteristické problémy, idea návrhu,
13) Exkurzie do elektrární
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Metóda hodnotenia - pridelenie primeraného počtu bodov za elaboráty z praktických a výpočtových cvičení odovzdávaných počas semestra- na základe posúdenia miery splnenia ich zadaní. Za 100% splnenie stanovených kritérií hodnotenia všetkých zadaní, je možné získať zo zadaní max. 40 bodov. Ďalších 60 bodov je možné získať zo záverečnej skúšky.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: