14. 12. 2019  0:41 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-ELEK2 - Elektrárne 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ELEK2
Názov predmetu: Elektrárne 2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Predmet prináša poslucháčom ucelený obraz na typické zapojenia elektrickej časti elektrární, s ohľadom na špecifiká výrobní na báze jednotlivých primárnych zdrojov energie, resp. technológie použitej na jej transformáciu. Na začiatok sa poslucháči oboznámia so základnými elektrotechnickými značkami súvisiacimi s elektrickou časťou elektrární a jednotlivými typmi schém. Postupne sa pozornosť upriamuje na generátory a vyvedenie ich výkonu (typy, zapojenia, budenie, chladenie a špecifiká elektrických generátorov, prípadne striedačov, blokových transformátorov, elektrických staníc a vývodov do elektrizačnej sústavy, výber typov generátorových vývodov a ich dimenzovanie a pod.), špecifikáciu a napojenie vlastnej spotreby, systémy zabezpečeného napájania (diesel-generáty, akumulátory, nabíjače, striedače a ich príslušenstvo, automatika postupného spúšťania po výpadku napájania a pod.), voľba optimálnych napäťových pomerov v elektrickej schéme elektrárne a ochrany a automatiky jednotlivých zariadení elektrárne. Priestor je venovaný tiež základnému prehľadu problematiky ostrovných a hybridných elektroenergetických systémov.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: